Polomer: Vypnuté
Polomer:
km Set radius for geolocation
Hľadať

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie reklamného priestoru v katalógu na internetovom portáli Firmynamape.sk

 

Článok I.
Základné ustanovenie a pojmy
 1.  Prevádzkovateľom internetového portálu www.firmynamape.sk je Tomáš Haľama, Mierová 1090/24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 448 468 60 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať inzertný a reklamný priestor a iné služby na verejne prístupnej internetovej doméne www.firmynamape.sk (ďalej aj ako „portál“).
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) portálu upravujú vzťahy medzi prevádzkovateľom a tretími osobami, ktorým prevádzkovateľ poskytuje rôzne služby podľa aktuálnej ponuky.
 3. Odberateľ služieb (ďalej len „odberateľ“) registráciou do systému akceptuje pravidlá a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 4. Účasť v systéme je dobrovoľná. Užívateľom (ďalej len „užívateľ“) je každá osoba, ktorá využíva tento internetový portál k vyhľadávaniu firiem, informácií, produktov alebo služieb.
 5. VOP sú záväzné pre všetkých užívateľov služieb prevádzkovateľa a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a medzinárodných zmlúv, resp. dohôd a zvyklostí.
Článok II.
Registrácia
 1. Odberateľ má možnosť bezplatne sa zaregistrovať na portál a využitím služby „Základný balík“, ktorá je poskytovaná prevádzkovateľom zadarmo na neobmedzenú dobu. „Základný balík“ ponúka len obmedzené funkcie portálu.
 2. Odberateľ sa zaregistruje do systému tým, že vyplní registračné údaje a to používateľské meno, e-mail a vyberie si balík, ktorý si chce aktivovať a následne mu bude mailom zaslané heslo a odkaz na prihlásenie do administračnej časti portálu.
 3. Po prihlásení sa na portál môže odberateľ zadať prezentáciu svojej firmy.
 4. Prevádzkovateľ portálu validuje registračné údaje a prezentáciu firmy a má právo schváliť/zamietnuť zverejnenie tejto prezentácie na svojom portáli.
 5. Odberateľom služieb portálu je každá osoba, ktorá sa zaregistruje alebo už zaregistrovala v rámci využívania niektorej konkrétnej služby portálu.
 6. Odberateľ udeľuje prevádzkovateľovi portálu súhlas na spracovanie a uchovanie osobných údajov poskytnutých pri registrácii v súlade so zákonom č.  122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Registrovaný užívateľ sa zaväzuje neukladať na portál osobné údaje iných osôb, na poskytnutie ktorých nemá nárok, ani nepravdivé údaje o sebe alebo iných.
Článok III.
Platené služby a platba
 1. Portál poskytuje aj platené služby. Dané služby sú vyčlenené a vzťahuje sa na ne aktuálny cenník služieb. Jedná sa o nasledovné služby: PREMIUM balík, TOPOVANIE, PR článok.
 2. Objednaním platených služieb portálu vstupuje registrovaný užívateľ do obchodného vzťahu podľa Obchodného zákonníka s prevádzkovateľom portálu.
 3. Ak si odberateľ pri registrácii vyberie platenú službu PREMIUM balík, bude automaticky presmerovaný na platobný systém PayPal, kde môže úhradu vykonať cez svoj PayPal účet, alebo ak PayPal účet nemá s platobnou kartou. Po úhrade mu bude ihneď aktivovaný PREMIUM balík a bude mu zaslaná faktúra na emailovú adresu zadanú pri registrácii.
 4. PREMIUM balík obsahuje všetky funkcie portálu. Za službu odberateľ platí len jednorázovo a môže ju využívať na neobmedzenú dobu.
 5. Po objednaní platenej služby „TOPOVANIE“ bude odberateľovi zaslaná faktúra na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii. Po úhrade tejto faktúry mu bude aktivovaná táto služba.
 6. Odberateľ môže objednať službu „PR ČLÁNOK“, t.j. zverejnenie PR článku v sekcii PR články na portáli. Po objednaní platenej služby „PR ČLÁNOK“ bude odberateľovi zaslaná faktúra na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii. Po úhrade tejto faktúry mu bude aktivovaná táto služba.
 7. Sadzba ceny za objednané služby je kalkulovaná podľa cenníka platného v deň objednania služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien cenníka. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na portáli, ak nie je v cenníku uvedené inak.
 8. Cenu za objednané služby je odberateľ povinný uhradiť prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet vedený v peňažnom ústave: Peňažný ústav:BANK OF IRELAND, bankový účet IBAN: IE18 BOFI 9033 4982 9959 44, BIC: BOFIIE2D.
 9. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, a to najmä variabilný symbol, číslo účtu a čiastku. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť a záväzok odberateľa nemožno považovať za splnený. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet prevádzkovateľa, najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre. V prípade nepripísania sumy platenej na účet prevádzkovateľa, odberateľ je povinný platbu reklamovať u subjektu, prostredníctvom ktorého platbu vykonal.
 10. Ak prevádzkovateľ pozastaví odberateľovi poskytovanie služieb z dôvodov uvedených v týchto VOP, nie je povinný poskytnúť odberateľovi žiadnu náhradu za ním objednané služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 11. Reklamácie sa prijímajú výlučne písomne na e-mailovej adrese: firmynamape@gmail.com
Článok IV.
Práva a povinnosti prevádzkovateľa
 1. Zabezpečiť sprístupnenie bezplatnej prípadne platenej služby.
 2. Chrániť záujmy odberateľa a zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch odberateľa, neposkytovať tieto osobné údaje tretím osobám ani ich komerčné využívať.
 3. Informovať o nových skutočnostiach, ktoré odberateľ prevedie na vlastnom konte v systéme prostredníctvom e-mailovej informácie na adresu odberateľa.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie služieb v prípade, že odberateľove údaje nebudú zodpovedať podmienkam registrácie.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na presun informácie, inzerátu do inej kategórie, pokiaľ užívateľom zvolená kategória nezodpovedá textu inzerátu.
 6. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť poskytnutie služby komukoľvek bez udania dôvodu.
 7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nefunkčnosťou systému z dôvodu havárie počítačov, výpadku pripojenia u poskytovateľa webhostingových služieb, výpadku obsahu informácii od dodávateľov pre portál alebo v prípade okolností vylučujúcich protiprávnosť.
 8. Chybou na strane prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť služieb, uvedených v objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 24 hodín za obdobie predchádzajúcich 48 hodín. Chybou na strane prevádzkovateľa nie je, ak služby nie sú u odberateľa dostupné v dôsledku výpadku pripojenia odberateľa na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré prevádzkovateľ nezodpovedá.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť objednávku v prípade, ak logo firmy, logo obchodnej značky, text alebo texty, obsah popisu alebo popisov obsahuje alebo obsahujú chybné, zavádzajúce, neúplne, rasové, diskriminačné prvky, nemá súvislosť s predmetom portálu, je v rozpore s dobrými mravmi, reklama je v rozpore so zákonmi alebo inými Všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, reklama, alebo propagačná služba svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá záujmom prevádzkovateľa.
 10. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť odberateľovi odmietnutie reklamy alebo propagačných služieb e-mailom alebo písomnou formou. Takéto oznámenie sa považuje za právny úkon okamžitého odstúpenia od platnej objednávky alebo zmluvy.
 11. Prevádzkovateľ neručí za pravdivosť ani úplnosť zverejnených informácií. Akékoľvek konanie iných osôb ovplyvnené údajmi zverejnenými na portáli je konaním na vlastnú zodpovednosť dotyčnej osoby.
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na technickú odstávku systému a servisnú údržbu, ktorá môže spôsobiť dočasný výpadok dostupnosti služby na www.firmynamape.sk.
 13. Informácie, novinky, reklama a iné dáta môžu byť odosielané registrovaným odberateľom pomocou e-mailových správ, ktorými užívateľ dostáva požadované informácie, pričom odberateľ dáva k tomu vopred svoj súhlas, čím nedochádza k porušeniu príslušných ustanovení zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v platnom znení.
 14. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť údaje užívateľa portálu, ak to bude potrebné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych či správnych konaní vedených s prevádzkovateľom, alebo proti prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva prevádzkovateľov prepojených serverov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť užívateľov produktov poskytovaných v rámci tohto portálu alebo tretích osôb.
Článok V.
Odberateľ sa zaväzuje
 1. Uviesť pravdivé a aktuálne informácie o sebe, firme a o organizácii v registrácii a zabezpečiť ich aktualizáciu v prípade potreby. Zároveň je povinný uvádzať text v súlade so zákonom. V prípade nedodržania mu môže prevádzkovateľ text upraviť, prípadne úplne zablokovať prístup na jeho konto alebo portál.
 2. Odberateľ je povinný uchovávať prístupové údaje do systému takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. V prípade prezradenia prístupového hesla tretím osobám alebo v prípade umiestnenia neautorizovaných doplnkov do rozhrania systému vytvorených odberateľom nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov.
 3. Účasť na portáli je dobrovoľná a odberateľ má právo od využívania služieb kedykoľvek odstúpiť s okamžitou účinnosťou.
 4. Odberateľ berie na vedomie, že informácie, ktoré dobrovoľne poskytne môžu byť použité treťou osobou. Prevádzkovateľ však nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k dátam jednotlivých užívateľov alebo k ich účtom, alebo k príslušnej databáze prevádzkovateľa či jeho partnerov využívajúcich služby servera a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Odberateľ vyhlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík, ktoré pre neho vyplývajú z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb. V prípade, že odberateľ zverejní alebo sprístupní informácie alebo iný materiál, ktorý porušuje autorské práva tretej strany, môže prevádzkovateľ ukončiť prístup k jeho službám. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté takýmto spôsobom.
 5. V prípade, že dôvodom odstúpenia je opakované a závažné porušovanie týchto VOP zo strany prevádzkovateľa a odberateľ ho na ne dopredu písomne upozornil a poskytol mu k ich odstráneniu primeranú lehotu, nemá odberateľ platených služieb právo na vrátenie ceny.
 6. Odberateľ sa zaväzuje používať obsah a informácie obsiahnuté na portáli za účelom bežnej obchodnej činnosti (ktorá nesmie zahŕňať ďalšie rozširovanie) a nebude ich žiadnou formou odovzdávať, doručovať, kopírovať, rozširovať mimo svoje priestory, znovu publikovať ani ďalej predávať celok alebo časť informácii v žiadnej forme.
 7. Odberateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov správ na e-mailovú adresu, ktorú uviedol odberateľ v registrácii v súvislosti s využívaním služieb portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je prevádzkovateľ a e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované nevyžiadanú poštu zo strany prevádzkovateľa.
 8. Odberateľ zodpovedá za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, ktorých nie je vlastníkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek spory vzniknuté porušením autorských práv.
 9. Odberateľ bude dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia pri používaní služby vrátane Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení, nebude sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu ani to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou.
 10. Odberateľ nebude uverejňovať obsah poškodzujúci dobré meno inej fyzickej či právnickej osoby a nebude využívať portál na ilegálne alebo nemorálne účely.
 11. Odberateľ nebude žiadnym spôsobom poskytovať prístup do platených služieb prostredníctvom vlastného virtuálneho konta iným právnickým či fyzickým osobám a nebude žiadnym spôsobom podsúvať alebo distribuovať súbory, ktoré obsahujú vírusy, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný software alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť portálu, alebo počítača niekoho iného.
 12. Odberateľ zodpovedá za obsah textových a grafických predlôh, ktoré dodal prevádzkovateľovi za účelom poskytovania služby zmysle objednávky, v kvalite a v rozsahu požadovanej prevádzkovateľom. Ak podklady dodané odberateľom obsahujú logo, grafické podklady alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti, za vysporiadanie vzťahov s autorom zodpovedá výlučne odberateľ. Odberateľ sa zaväzuje, že ak budú voči prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb vznesené akékoľvek nároky, prevádzkovateľa v plnom rozsahu odškodní.
 13. Obsah podkladov musí byť v súlade so zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä s ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z.z o reklame v platnom znení a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 14. Odberateľ služby zodpovedá za obsah internetovej reklamy a zbavuje prevádzkovateľa povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v súvislosti s porušením zákonov upravujúcich nekalú súťaž, autorské právo, ochranu spotrebiteľa, reklamu ako aj iných právnych predpisov. Odberateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi prípadnú škodu, ktorá prevádzkovateľovi vznikla v súvislosti s alebo ako následok porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä z oblasti hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľov. V prípade, že odberateľ dodáva prevádzkovateľovi už vyhotovenú reklamu na použitie, nezodpovedá prevádzkovateľ za kvalitu a vyhotovenie reklamy, ako aj za chyby reklamy vzniknuté z dôvodu nevyhovujúcej kvality reklamy. V prípade, ak odberateľ dodá prevádzkovateľovi podklady na vyhotovenú reklamu na uverejnenie, prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu a vyhotovenie reklamy ako aj za chyby reklamy vzniknuté z dôvodu nedostatočne vyhovujúcej kvality reklamných prvkov.
Článok VI.
Spoločné ustanovenia
 1. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi prevádzkovateľom a odberateľom (ďalej len „zmluvné strany“), zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
 2. Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa zmluvy alebo príslušných právnych predpisov urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane osobne, kuriérskou službou alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak adresát odmietne prevziať zásielku, a to dňom jej odmietnutia, alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená, a to dňom jej vrátenia odosielateľovi.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a odberateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Na vzťahy neupravené týmito VOP alebo písomne dohodnuté zvlášť v zmluve medzi zmluvnými stranami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči odberateľovi dňom prevzatia jeho objednávky prevádzkovateľom. Na akékoľvek zmeny bude odberateľ prevádzkovateľom služieb upozornený.
 2. Odberateľ vyhlasuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje formulár registrácie a následne svojej objednávky s cieľom využívať služby prevádzkovateľa.
 3. Kontaktné údaje pre písomný styk s prevádzkovateľom, na ktoré sa odvolávajú tieto VOP, sú jednoznačne stanovené takto: Tomáš Haľama, Mierová 1090/24, 064 01 Stará Ľubovňa, emailová adresa: firmynamape@gmail.com.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom portálu a odberateľom služby sa vždy riadi podmienkami účinnými v čase uzatvorenia zmluvy a/alebo objednávky. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 14.6.2018.

Tieto stránky používajú cookies.
Zistiť viac informácií o cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close